Saturday, November 5, 2016

Dòng sông không hòa hợp

Thơ Đàm Hoa


Hai sông hợp lại một dòng,
Mà không hoà nhập vào lòng của nhau.


Đôi bờ ai biết nông sâu,
Bên ni bên nớ bắc cầu uổng công.
Dòng ai nấy chảy mặc lòng,
Bên nhau cũng hoá như không ích gì !
Thôi thì riêng lẻ nhau đi !
Trời xanh ép uổng duyên chi bẽ bàng !

Đàm Hoa


No comments:

Post a Comment