Tuesday, May 28, 2013

TÔI KHÔNG ĐỨNG MỘT MÌNH

  Tạ Chí Thân   


                                            Hô khẩu hiệu thì có gì đâu khó
                                   Độc lập. Tự do . Dân chủ… vô hình
                                  Trên bục cao tôi không đứng một mình
                                  Tôi đại diện cho quê hương sắp mất
                                  Tôi vội vã vì trong từng tấc đất
                                  Đã thắm hồng xương máu của tiền nhân

                                  Thế hệ tôi chưa đền đáp một phần
                                  Sao xứng đáng là tương lai đất nước?
                                  Tôi đã viết bằng máu và nước mắt
                                  Bọn giặc tàu phải cút khỏi Việt Nam
                                  Tổ quốc thiêng liêng không thể ngụy hàng
                                  Nếu phải đổi tự do bằng tù ngục
                                  Tôi vẫn tự hào là người hạnh phúc
                                  Vì trái tim  không cô độc bao giờ !
Tạ Chí Thân   ________________________________________
___________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment