Wednesday, July 5, 2017

Behind the scene / Ban Văn Nghệ CHS LTQN Nam Cali

Phạm Lê Huy - Tony Tâm

Hình ảnh tập văn nghệ cho Đại Hội CHS LTQN Hải Ngoại / Nam Cali 2017

Ban Văn Nghệ LTQNÁi Liên - Ái Phương - Thanh Nga


Vũ Đoàn LTQN
Văn Công Mỹ - Mai Thanh


Ái Liên - Kim Hùng


Nhạc cảnh... (?)


Nhạc cảnh... (?)


Nhạc cảnh... (?)


Ban Hợp Ca Nữ


Quốc Tuấn - Võ Hòa


Ái Liên - Ái Phương


Ái Phương - Ái Liên - Liên Hương


Ban Hợp Ca LTQN


(nh: Phạm Lê Huy - Tony Tâm)


______________________________

No comments:

Post a Comment