Sunday, July 12, 2015

Bùi Giáng

Thơ: Nhiên Hạ
                                Bùi Giáng đi rồi Bùi Giáng ơi!
                                Để lại trần gian mấy nụ cười
                                Long lanh hạt bụi hiên ngang đó
                                Cười khóc bi bô giữa trận đời!
                                Hiên chùa mây nước vui nương tựa
                                Bến nước sông hồ chốn rong chơi
                                Lê chân khắp chốn ta bà đó
                                Ngạo thế viên dung đoạn kiếp người!

Nhiên Hạ
July 8, 2015

____________________________________________

No comments:

Post a Comment