Saturday, December 21, 2013

Tiễn Biệt Việt Dzũng

Nguyễn Trọng Khiêm
Cảm thấy tim mình thốn nhói đau
Trời ơi ! VIỆT DZŨNG bỏ đi sao !!!
Dù không huyết thống, không quen biết
Cũng chẳng đồng môn, chẳng đỡ đầu
Lý tưởng cùng chung, chung sắc áo
Tấm lòng chỉ một, một cờ màu
Quốc Gia mất một vì sao sáng !!!
Thắp nén hương lòng... tiễn mấy câu.

Nguyễn Trọng Khiêm

20/12/2013

__________________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment