Tuesday, April 30, 2019

Việt Nam Tôi Đâu - Anh Là ai ?

Việt Khang                               Việt Nam Ơi
                               Thời gian quá nữa đời người
                               Và ta đã tỏ tường rồi
                               Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lữa khói


                               Mẹ Việt Nam đau
                               Từng cơn xót dạ nhìn đời
                               Người lầm than đói khổ nghèo nàn
                               Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

                               Giờ đây
                               Việt nam còn hay đã mất
                               Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
                               Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
                               Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

                               Là một người con dân Việt Nam
                               Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
                               Người người cùng nhau
                               Đứng lên đắp lời sống núi

                               Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
                               Già trẻ gái trai, giơ cao tay
                               Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
                               Bán nước Việt Nam.

....

Việt Khang 
____________________

No comments:

Post a Comment