Friday, September 19, 2014

Bạch Đằng Giang

Lời Nguyễn Thành Nguyên - Nhạc Lưu Hữu Phước

Trung Tâm Asia hợp ca

 

_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment