Monday, April 23, 2018

TÌNH SẦU

Thơ: Huyển KiêuNhạc: Việt Dzũng - Trình bày: Anh Dũng


.
                     
                               Xuân hồng có chàng tới hỏi
                               Em thơ, chị đẹp em đâu?
                               Chị tôi hoa ngát cài đầu
                               Đi hái phù dung trong nội

                               Hè đỏ có chàng tới hỏi
                               Em thơ, chị đẹp em đâu ?
                               Chị tôi khăn thắm quàng đầu
                               Đi giặt tơ vàng trong suối

                               Thu biếc có chàng tới hỏi
                               Em thơ, chị đẹp em đâu ?
                               Chị tôi khăn trắng ngang đầu
                               Đi hát tình sầu trong núi

                               Đông xám có chàng tới hỏi
                               Em thơ, chị đẹp em đâu?
                               Chị tôi hoa phủ đầy đầu
                               Đã ngủ trong hầm mộ lạnh

Huyền Kiêu (1940)

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment