Sunday, August 18, 2013

Funny Youtube - This is hilarious !

Nhận từ email của Trần Hữu Đại, cám ơn bạn.

Một người đi với một người... Năm sáu người đi tới đi lui...


Phạm Lê Huy

No comments:

Post a Comment