Monday, August 3, 2015

Trả Lại Cho Dân

Tác giả: Duy Quốc Nam
Hợp ca - Asia 76 
.                              
                               Trả lại đây cho nhân dân tôi
                               Quyền tự do, quyền con người


                               Quyền được nhìn, được nghe, được nói
                               Quyền được chọn chân lý tự do
                               Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.

                               Trả lại đây cho anh quân nhân
                               Quyền được sống đời trai hùng
                               Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
                               Là bảo vệ non nước Việt Nam
                               Là bảo vệ dân lành Việt Nam.

                               Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
                               Dân biết điều gì dân cần
                               Để tự do mưu cầu hạnh phúc.

                               Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
                               Dân biết chọn gì cho mình
                               Cho thái bình non nước Việt Nam _________________________________________

No comments:

Post a Comment