Saturday, August 21, 2021

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Nhóm bạn đồng môn vừa nhận được tin buồn :

 

Bạn NGUYỄN THÁI HÙNG, CHS Trung Học Cường Đễ Qui Nhơn - Lớp 12B2.

Sinh năm 1947 tại Qui Nhơn / Bình Định,

vừa từ trần tại Bệnh Viện Nhiệt Đới / Sài Gòn vào ngày 20/8/2021.

Hưởng thọ 74 tuổi.

 

Thay mặt nhóm bạn đồng môn, chúng tôi xin chân thành chia buồn

cùng chị Trần Thị Thế Thanh (hiền thê của bạn Hùng)

và tang quyến trước sự ra đi quá đau đớn này !

 

Nguyện xin Ơn Trên Chư Phật hướng dẫn

Hương Linh bạn NGUYỄN THÁI HÙNG sớm về cõi Niết Bàn !

 

NHÓM BẠN LỚP 12B2 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


___________________________


No comments:

Post a Comment