Monday, January 30, 2012

Luật cải tổ y tế ảnh hưởng ra sao...

                              trên mỗi người trong chúng ta .


Luật cải tổ y tế có ảnh hưởng lên tất cả mọi người dân Mỹ, giàu cũng như nghèo, nhưng tùy theo trường hợp mỗi người mỗi gia đình. Dưới đây là tóm lược những thay đổi chính đối với hai thành phẩn dân chúng: thành phẩn đang có bảo hiểm và thành phẩn hiện chưa có bào hiểm 


Thành phẩn dân chúng đang có bảo hiễm
 
1- Trường hợp bảo hiểm đang có do người mua trả tiển
 
Những người này có thể giữ bảo hiểm đang có hoặc bắt đầu từ năm 2014 có thể mua bảo hiễm qua các “khu chợ” bán bảo hiễm do tiểu bang điểu hành gọi là các trung tâm trao đổi

Nếu giữ bảo hiễm đang có
Nếu đủ điểu kiện mua bảo hiễm có trợ giúp (subsidized insurance)
      Nội trong 6 tháng tới, các chương trình bảo hiễm sẽ phải ngưng một số tập tục như áp đặt mức giới hạn chi phí bảo hiểm suốt đời (lifetime limits on coverage) và hủy bỏ bảo hiểm khi người có bảo hiểm ngả bệnh.

Ngoài ra các hãng bảo hiểm sẽ phải cho phép bố mẹ giữ con của họ trong chương trình bảo hiễm cho tới khi đủ 26 tuổi và phải bán bảo hiễm cho các trẻ em có bệnh tật sẵn. 

Tuy nhiên cho tới năm 2014 các hãng bảo hiểm vẫn có quyển từ khước không bán bảo hiễm cho những  thành niên có vấn để vể sức khỏe

         Theo như ước tính cũa Quốc hội thì tiển bảo phí (premium) cho bảo hiểm cá nhân sẽ tăng  từ 10 tới 13 phẩn trăm vào năm 2016 so với bảo phí trung bình cũng vào năm này dưới luật lệ hiện hành.

Tuy nhiên hẩu hết   các cá nhân này sẽ đủ điểu kiện hưởng trợ giúp của Chính phủ (subsidies) , điểu này có nghĩa là rút cục họ sẽ  phải trả ít hơn so với bây giờ

·  Những người có lương cao--từc là $250,000 cho một gia đình---sẽ phải trả nhiểu ngàn mỹ kim hơn vể thuế Medicare đánh trên lương bổng bắt đẩu từ năm 2018. 
Tiển kiếm được không phải do việc làm (unearned income) sẽ chịu thuế 3.8 phần trăm 
                  
Một gia đỉnh bốn người với lợi tức dưới khoảng $88,000 có thễ được tín dụng thuế (tax credits) giúp họ thanh toán tiển mua bảo hiểm  và  các khoản tiển khẩu trừ (deductibles). 

Tín dụng thuế nhiểu hay ít tùy theo lợi tức của gia đình
Các chương trình bảo hiễm mua tại các trung tâm trao đổi có thể có luôn bảo hiểm phá thai. 
 Nhưng tiển mua bảo hiễm  phá thai phải được tính riêng nếu ngưởi mua có nhận sự trợ giúp của Liên bang.

Các tiểu bang có quyển cấm bán bảo hiểm phá thai


2- Trường hợp bảo hiễm đang có do sở làm cung cấp
Những người này có thể giữ bảo hiểm đang có hoặc bắt đầu từ năm 2014 có thể mua bảo hiểm qua các “khu ch” bán bảo hiểm do tiểu bang điểu hành gọi là các trung tâm trao đổi


Nếu giữ bảo hiễm đang có
Nếu đủ điểu kiện mua bảo hiễm có trợ giúp (subsidized insurance)
·         
 Nội trong 6 tháng tới , các chương trình bảo him sẽ phải ngưng một số tập tục như áp đặt mức giới hạn chi phỉ bảo hiểm suốt đời (lifetime limits on coverage) hay hủy bỏ bảo hiểm khi người có bảo hiểm ngả bệnh.

Ngoài ra các hãng bảo hiểm sẽ phải cho phép bố mẹ gi con của họ trong chượng trình bảo hiễm cho tới khi đủ 26 tuổi và phải bán bảo hiễm cho các trẻ em có bệnh tật sẵn. 

Tuy nhiên cho tới năm 2014 các hãng bảo hiểm vẫn có quyển từ khước không bán bảo hiễm cho những thành niên (adults)có vấn để vể sức khỏe .

Hãng bảo hiểm sẽ chịu thuế  gián thâu 40 phẩn trăm trên các chương bảo hiễm đắt tiển
—chẳng hạn như có bảo phí $27,500 hay hơn cho một gia đình—bắt đẩu từ năm 2014. Các chuyên gia cho rẳng thuế này cuối cùng rổi cũng sẽ do người mua  gánh chịu do việc tăng bảo phí hay ct giảm bớt phúc lợi .
Bt đầu từ 2013, khoản tiển lương trước khi trừ thuế (pre-tax) được rút khỏi phiểu lương để đưa vào trương mục chi tiêu linh động (flexible spending account-FSA) dành cho các chi phí y tế sẽ bị giới hạn ở mức $2,500 thay vì là $3,000-$4,000 như hiện nay.

Ngoài  ra một số loại chi phí như mua thuốc bán tư do sẽ không được tính vào trương mục này·             

Nhng người có lượng cao--tc là $250,000 cho một gia đình---sẽ phải trả nhiểu ngàn mỹ kim hơn vể thuế Medicare đánh trên lương bổng bắt đẩu từ năm 2018. 
Tiển kiếm được không phải do việc làm (unearned income) sẽ chịu thuế 3.8 phần trăm
·                    
Nếu bảo hiểm do sở làm cung cấp chỉ bảo hiểm tới 60 phẩn trăm các chi phi y tế hoặc tiển bảo phí (premium) cao hơn 9.5 phần trăm lợi tức của gia đình thì người nhân viên có thể mua bảo hiểm có trợ giúp qua các trung tâm trao đổi·  
  
Nếu người nhân viên có nhận trợ giúp và đăng ký mua bảo hiểm phá thai thì tiển mua bảo hiễm phá thai phải tính riêng. Tiểu bang có quyển cấm bán   bảo hiểm phá thai
Người nhân viên có thể nhận phiếu chứng nhận (voucher) của sở làm để  mua bảo  hiễm tại trung tâm trao đổi nếu lợi tức thấp hơn $88,000 cho môt gia đình 4 người và tiền bảo phí  của bảo hiễm do sở cung cấp chiếm từ  8 tới 9.8 phẩn trăm lợi tức


3- Trường hợp đang có bảo hiểm Medicare

Người có bảo hiểm Medicare sẽ bớt phải chi tiển vể các dịch vụ phòng ngừa bệnh tật và vào việc mua thuốc kê toa. Những ai có bảo hiểm tư Medicare Advantage sẽ có thay đổi vể phúc lợi
Phòng ngừa bệnh tật
Medicare sẽ thanh toán chi phí kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm. Các khoản tiền khấu trừ (deductibles) và  trả phụ ( co-payments) cho nhiều dịch vụ phòng ngừa và sàng lọc bệnh tât  sẽ được loại bỏ
Bảo hiễm về thuốc kê toa
Khoảng trống ( doughnut hole) trong bảo him về thuốc kê toa sẽ thu hẹp dẩn và cho tới năm 2020 thì sẽ không còn.  Năm 2010, những ai rơi vào khoảng trống này sẽ nhận được một khoản tiển bớt (rebate)là $250. Tiển trơ giúp sẽ giảm bớt đối với những cá nhân kiếm được trên $85,000 và các cặp vơ chồng kiếm được trên $170,000
Bảo hiểm Medicare Advantage
Tiển trơ giúp (subsidies) cho chương trình Medicare Advantage –do các hãng bảo hiểm tư điểu hành theo hơp đồng ký với chính phủ --- sẽ bị cắt giảm đáng kể  làm cho cả triệu người cao niên có bảo hiễm này sẽ phải trà bảo phí  cao hơn hoặc bớt phúc lợi
4- Trường hợp đang có Medicaid (MediCal tại California)
Chủ gia đình và các con nhỏ có thể tiếp tục hưởng Medicaid và nhận các dịch vụ phòng nga bệnh tật miễn phí
Người lớn
Các tiễu bang không thể cắt phúc lợi Medicaid trước khi các trung tâm trao đổi bắt đẩu hoạt động vào năm 2014, ngoại tr trưng hợp tiểu bang bị thâm thủng ngân sách. Nhiểu dịch vụ phòng ngừa bệnh tật sẽ được cung cấp miễn phí
Trẻ em.
Cho tới năm 2019, các tiu bang sẽ không thể cẳt các trẻ em ra khỏi chượng trình Medicaid và CHIP (Children’s Health Insurance Program)

Thành phấn dân chúng đang không có bảo hiểm

 1- Trường hợp có thể được mua bảo hiễm rủi ro cao.
Người nào không mua được bảo hiểm vì vấn để sức khoẻ có thể mua bảo hiễm từ một tổ hợp bán bảo hiểm rủi ro cao (high risk insurance pool)
Nội trong vòng 6 tháng tới, loại tổ hợp này sẽ được thành lập và sẽ hoạt động cho tới năm 2014 khi mà các công ty bảo hiểm không còn được phép từ khước bán bảo hiễm vì lý do sức khoẻ. Chi phí vể y tế mà bệnh nhân phải chi ra được giới hạn ở mức $5,900 cho cá nhân và $11,900 cho gia đình

2- Trường hợp có đủ điểu kiện hưởng Medicaid.
Bắt đầu từ năm 2014, bất cứ ai có lợi tức dưới 133 phần trăm mức nghèo khó--tức là khoảng $29,327 vào năm 1009 cho một gia đình 4 người---sẽ được hưởng chương trình Medicaid canh tân. Mức thanh toán thù lao của Medicaid hiện nay rất khiêm tốn nên sẽ được nâng lên ngang bằng Medicare để khuyến khích các bác sĩ nhận bệnh nhân có Medicaid .

3- Trường hợp mua bảo hiểm qua trung tâm trao đổi.

Nếu chủ nhân không cung cấp bảo hiễm và người nhân viên có lợi tức quá cao để được hưởng Medicaid thì họ có thể mua bảo hiễm từ các hãng bảo hiễm tư tại  các trung tâm trao đổi kể từ năm 2014

·   Những nhân viên nào kiếm được từ bốn lẩn mức nghèo khó trở xuống --tức là dưới  $88,2000 trong năm 2009 cho một gia đình 4 người---sẽ nhận được trơ giúp của chính phũ. Tr giúp này tính theo  mức cao thấp của lợi tức.  Điểu này có nghĩa là người nhân viên sẽ phải chi ra t 3 phẩn trăm tới 9.5 phẩn trăm lợi tức để mua bào hiễm, số còn lại sẽ do Chính phũ trả dùm

·      Các chương trình sẽ bảo hiễm ít nhất 60 phần trăm các chi phí y tế. Các hãng bảo hiểm cũng sẽ phải chia phúc lợi thành nhiểu nấc để người mua có thể  mua thêm với một bảo phí cao hơn và có thể được bảo hiểm tối đa tới 90 phẩn trăm các chi phí y tế

·      Bảo phí cho ngưi cao niên không thể vươt quá ba lẩn bảo phí của ngưi trẻ

·     Các hãng bảo hiễm bắt buộc phải chi ra t 80 phẩn trăm tới 85 phẩn trăm số tiền bảo phí thu được để dùng vào việc chăm sóc sức khoẻ.

·     Các chương trình bán tại các trung tâm có thể có bảo him phá thai. Những người nhận trợ giúp của Liên bang nếu mua bảo hiễm phá thai  sẽ phải trả riêng bảo phí liên hệ. Các tiểu bang có th cấm bán bảo hiểm phá thai


4- Trường hợp không mua bảo hiểm

Kể từ năm 2014 hẩu hết mọi người dân Mỹ đểu bắt buộc phải có bảo hiễm sức khoẻ , nếu không sẽ bị phạt tiển
·     Tiển phạt vào năm 2014 sẽ là số tiển cao nhất giữa $95 và 1 phần trăm lợi tức.  Tới năm 2016 tiển phạt sẽ đạt mức tối đa là $695 hay 2.5 phần trăm lợi tức. Nhưng tiển phạt sẽ không quá $2,085 cho một gia đình
·    Các ngưi Mỹ Indian được miễn mua bảo hiểm. Những ai vì lý do tôn giáo hay có khó khăn tài chánh cũng có thể được miễn. Và nếu ai không mua bảo hiểm vì chượng trình rẻ nhất họ có thể mua được có bảo phí vượt quá 8 phần trăm lợi tức của họ cũng sẽ không bị phạt
·     Những ngưi được miễn hoặc dưới 30 tuổi, có thể mua loại bảo him chỉ thanh toán các chi phí y tế gây ra do tai họa (catastrophic medical costs). Ngưi có bảo hiễm loại này có thể  đi khám bác sĩ  chăm sóc y tế ban đầu (primary care visits) ba lẩn trong một năm     
 
          How the Health Care Overhaul Could Affect You-Farhana Hossain-03/23/2010
       Nguồn: Tin tức cao niên .

No comments:

Post a Comment