Sunday, January 19, 2014

BẢY MƯƠI TƯ anh hùng năm Bảy tư

Trần Mạnh Hảo
* Tưởng nhớ 74 Chiến Sĩ Anh Hùng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa
đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa ngày 19/1/1974Ai chết vì lý tưởng lý tung ?
- Các anh chết vì Tổ Quốc !
Năm bảy tư của bảy tư Anh Hùng
Linh hồn các anh bạc đầu sóng nước
Hoàng Sa Trường Sa máu Việt gầm rungCác anh làm tàu giặc nổ tung
Giặc trùng trùng vây bủa
Biển nổi khùng
Sóng đánh nghìn lưỡi búa
Biển òa thương ôm xác các anh nằm

Hỡi năm bảy mươi lăm
Hãy quay đầu bái vọng năm bảy mươi tư
Thắp cho các Anh Hùng nhang khói
Ai dâng đảo cho Tàu ?
Các anh không thèm nói
Gió thét gào nước Việt vẫn còn đau
Trần Mạnh Hảo - (Sài Gòn 8-1-2014)

_______________________________________________________________

No comments:

Post a Comment