Saturday, January 18, 2014

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam

Sáng Tác: Thảo Trang
 Hợp Ca

                      Triệu người cương quyết đứng lên chống quân xâm lược.
                      Một lòng tranh đấu quyết tâm giữ đất tổ tiên.
                      Sao bao người trí thức?. Ôi! Nhốt trong lao tù.
                      Nhân bản tự do thăng hoa ước mơ muôn người.
                      Biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh hải của quê Mẹ.
                      Biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa mãi là của nước Việt-Nam. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. . .

by Trang Nguyen Thi 

__________________________________________________ 

No comments:

Post a Comment