Sunday, January 19, 2014

Bến Cũ Trường Xưa

Thơ Hoàng Mai - Nhạc Xuân Điềm

Tiếng hát Hà Thanh

 

. .

___________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment