Friday, June 29, 2012

Đại hội CĐ&NTH Qui nhơn 2012 - #2

Hình Ảnh Các Giáo sư , Cựu học sinh Cường Để & 
                                                  Nữ Trung Học Qui nhơn .
                                 VietFaceTV Houston Clip ve CDNTHQN 24/6/2012


Photo by : Hua Anh


Mời xem tiếp những bài liên hệ:Đại hội CĐ & NTH Qui nhơn 2012
CĐ& NTH - Nhóm niên khóa 71-77
23/6/2012, gặp nhau đây…

 Quinhon11.
_____________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment