Wednesday, November 26, 2014

HAPPY THANKSGIVINGTạ ơn Chúa - hôm nay ta còn sống
Mắt còn nhìn, còn đọc được emails
Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu
Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
Tạ ơn thân hữu gần xa
Hàng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều
Emails nhận được bao nhiêu
Là bao tình cảm thương yêu chan hòa !

* * *
TẠ ƠN
THANKSGIVING

T ... Tạ ơn mọi sự trên đời
H ... Hạnh thông phúc lộc đầy vơi mỗi ngày
A ... An cư Mỹ quốc vui thay
N ... Người tuy tứ xứ nhưng đầy thân quen
K ... Khoáng tâm, tử tế chẳng quên
S ... Sa cơ, thất bại... cũng nên vững lòng
G ... Gia đình, thân quyến vui đông
I ... Ít nhiều cũng học, gắng công nên người
V ... Vãi gieo Lời Chúa mọi nơi
I ... In sâu tâm khảm, sáng ngời Thiện Chân
N ... Nhận thêm kiến thức xa gần
G ... Giữa nơi thiên hạ muôn vàn quý hay !


__________________________________________________________

No comments:

Post a Comment