Wednesday, November 5, 2014

Lời Biển Ngàn Năm

Nguyên Thy

Ngày tháng Năm bin Đông sóng dy…
Khi tàu phù l
n qun  Hoàng Sa… !
Khi giàn khoan gi
c vào bin quê ta…
Bi
n đã đng qua ri ngày êm .


Bin sc sôi li Lc Long Quân gic giã
Ngàn năm x
ưa chém cá  bin khơi…
Hùng s
 Bch Đng gic t quên ri… ?
N
m tay li gi non sông b cõi.

My ngàn năm bước cha ông đi ti,
Ngăn gi
c bc phương m nước cui phương nam…
G
ương anh hùng bao chiến trn qut cường…
Máu đã th
m tô tng trang s Vit…

K thù đó đã bao ln ln bin…
Ngang ng
ược lng hành như bn man di
Chuy
n ngàn năm nô l còn ghi
Hãy th
c tnh cn k bên him ha… !

Không th th ơ, cúi đu hèn h,
Gi
c đến ri sóng đã dy bin Đông
Vung tay lên tràn hào khí Diên H
ng
Chàng tu
i tr há đ thua bô lão… ?

Trang s cũ trước hung binh Mông c,
C
 ba ln ôm mi nhc thương đau,
Th
ng  đâu gp Đi Vit phi quay đu
Chui 
ng đng hay chiến trường phơi xác.

Gương cha ông không bao gi hèn nhát…
Ch
ng thèm vương thà làm qu nước Nam
Ch
ưa thành niên Quc Ton đã hiên ngang
C
 sáu ch giương cao khí phách…

Bin quê hương gi chp chn tàu gic,
Cùng chung tay b
o v sơn hà
C
 cao nguyên hay tn bin xa,
Cùng ý chí đánh xâm lăng tan tác.

Im lng ln này là mt luôn… vĩnh vin!
Bi
n quê hương và tt c Vi
t Nam.


Nguyên Thy

_____________________________________________

No comments:

Post a Comment