Monday, January 20, 2020

Chào Nguyên Xuân

Bùi Giáng


                                        Xin chào nhau giữa con đường
                                        Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
                                        Tóc xanh dù có phai màu
                                        Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng                                        Xin chào nhau giữa lúc này
                                        Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
                                        Có trời mây xuống lân la
                                        Bên bờ nước có bóng ta bên người


                                        Xin chào nhau giữa bàn tay
                                        Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con
                                        Thưa rằng những ngón thon thon
                                        Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau

                                        Xin chào nhau giữa làn môi
                                        Có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
                                        Thưa rằng bạc mệnh xin kham
                                        Giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây

                                        Xin chào nhau giữa bụi đầy
                                        Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu

                                        Hỏi rằng: người ở quê đâu
                                        Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
                                        Hỏi rằng: từ bước chân ra
                                        Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
                                        Thưa rằng: nói nữa là sai
                                        Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
                                        Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
                                        Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
                                        Thưa rằng: ly biệt mai sau
                                        Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân

Bùi Giáng

_____________________________________

No comments:

Post a Comment