Wednesday, April 17, 2013

Báo động đỏ : Chủ Tịt Kim Jong Ủn ..

sửa soạn phóng hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa...  Chuyện giải sầu

        
Tố Trần chuyển tiếp . ____________________________________
__________________________________________________________________________

No comments:

Post a Comment