Friday, July 31, 2020

ngày của một người hưu trí

 ĐỨC PHỔ
                 

                             Suốt ngày ở nhà như một quản gia
                             Quản gia chỉ là kẻ trông nhà
                             Mà nhà chẳng có gì để mất
                             Chỉ sợ mất mình như kẻ vong gia.

                             Cứ việc trông nhà nên ngày cứ dài ra
                             Mà trí tuệ mỗi ngày một vắn
                             Có đôi việc muốn làm không làm được
                             Mới hiểu rằng lực bất tòng tâm.

                             Thế mà bên đời vẫn đó là em
                             Vẫn nhắc nhở trái tim đừng ngưng nhịp
                             Khi về hưu là hiểu mình sức kiệt
                             Là muôn chiều lá rụng rắc đầy hiên. 

                             Khi một mình ngồi xuống đứng lên
                             Nghe đó đây có chút gì thừa, thiếu…
                             Nhân ngãi đã một đời không thể hiểu
                             Thì nhân tình chỉ mỗi mình em.

ĐỨC PHỔ

___________________________

No comments:

Post a Comment