Wednesday, September 7, 2011

Loyal Dog mourns at casket of fallen Navy SEAL

             Quân khuyển trung thành bên quan tài chủ .